POKYNY PRE STRAVNÍKOV

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez stravovacie karty.

Povinnosťou nového stravníka je: vyplniť zápisný lístok, odovzdať ho v kancelárii ŠJ, zakúpiť si stravovaciu kartu za 1,35 € a po vystavení šeku zaplatiť za stravu na určené obdobie. Suma za stravovaciu kartu bude pripísaná k sume stravného na vystavenom šeku. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Suma za stravovaciu kartu bude u žiakov ZŠ odpočítaná zo zálohy na stravné. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Povinnosťou minuloročného stravníka je: vyplniť zápisný lístok a odovzdať ho v kancelárii ŠJ do 30.6. pre nasledujúci školský rok a po vystavení šeku zaplatiť za stravu.

Stravovaciu kartu používa z minulého roku v prípade že nedošlo k jej strate alebo zničeniu.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy: Odovzdaním zápisného lístka je stravník automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.

Povinnosťou stravníka je v prípade neprítomnosti odhlásiť sa:

1. sám cez stravovaciu kartu v boxe umiestnenom v jedálni,

2. osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ na tel. č. 036/7511496

3. online cez stránku www.strava.cz. (Bližšie informácie nájdete tu : www.sjsturovo.sk/odhlasovanie-z-obedov)

Odhlásenia mailom neprijímame !!

Každú zmenu v stravovaní (vyhlásenie, prihlásenie, nepravidelné stravovanie, ukončenie stravovania) je povinné nahlásiť v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho dňa. V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň.

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa.

Nie je možné odhlásenie ráno na daný deň !!!

V prípade neodhlásenia sa bude stravník vedený ako stravujúci sa a vzniknutý nedoplatok bude musieť uhradiť. Posledný deň kalendárneho a školského roka sa musia stravníci odhlásiť 48 hod vopred. Prvý deň choroby si je možné stravu odniesť vo vlastnom obedári, ale školská jedáleň nezodpovedá za kvalitu stravy mimo stravovacích priestorov ŠJ. Na ostatné dni choroby alebo inej neprítomnosti je potrebné sa zo stravy odhlásiť.

Z hygienického hľadiska sa obed do obedára nenaberá ( stravník dostane obed na tanieri a sám si ho preloží na vyhradenom stole v jedálni). (počas trvania pandémie Covid-19 nie je možné používať vlastný obedár, obed sa balí v prvý deň choroby do jednorázových nádob - ak máte záujem vziať si obed, je potrebné to vopred telefonicky nahlásiť !! )

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásené obedy budú odpočítané v nasledujúcom období pri vydaní ďalšej poštovej poukážky.

Stratu poštovej poukážky alebo stravovacej karty je potrebné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

Ak sa stravník neodhlási zo stravy, nesmie obedovať miesto neho iná osoba bez oznámenia v kancelárii ŠJ.

Odber stravy je možný len na základe stravovacej karty, pri strate alebo znehodnotení si stravník musí kúpiť novú.

Zabudnutie stravovacej karty sa akceptuje 2 až 3x v mesiaci. V prípade opätovného zabudnutia bude stravníkovi vydaná nová karta.

Výdaj stravy na stravovaciu kartu cez výdajný terminál.

Od : 11.20 hod. - 14.30 hod.

stravníci gymnázia 11.20 hod. - 11.50 hod.

stravníci ZŠ 12.00 hod. - 14.30 hod.

ostatní stravníci 12.00 hod. - 14.30 hod.

Strata karty - túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde bude karta následne zablokovaná pre prípad neoprávneného použitia, pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť novú kartu.

Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred, okrem mesiaca september, kedy budú vydané poštové poukážky na mesiac september aj október spolu . Na ostatné mesiace sa poukážka vydáva vždy okolo 10-ho, na nasledujúci mesiac.

Poplatok za stravu musí byť uhradený do dátumu uvedenom na šeku.

Platby za stravné sa uhrádzajú nasledovnými spôsobmi :

Trvalým príkazom v banke na č.ú. SK31 0200 0000 0016 3465 7551 (v poznámke uvádzať meno žiaka a triedu) - pre ročníky 1.-4. v sume 26,- € mesačne, pre ročníky 5.-9. v sume 30,- € mesačne a pre žiakov gymnázia v sume 32,- € mesačne , pre zamestnancov školských zariadení v sume 30,- € mesačne, počnúc mesiacom august a končiac mesiacom máj.

Poštovou poukážkou (iba v odôvodnených prípadoch)

Bankovým prevodom na základe podkladov zaslaných emailom.

Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Výška stravného :

Žiaci 1.- 4. ročníka 1,30 EUR 

Žiaci 5.- 9. ročníka 1,50 EUR

Stravníci 5.- 9. ročníka, ktorí poberajú dotácie na stravu 0,20 €

Zároveň sa bude v školských jedálňach základných škôl inkasovať čiastočná úhrada režijných nákladov detí, ktorá činí 0,10 € za každý odobratý obed, toto neplatí pre deti, ktoré poberajú dotácie na stravu. 

Gymnázium 1.- 4. ročník 1,70 EUR

Školskí pracovníci 2,00 EUR

Dôchodcovia 3,32 EUR

Cudzí stravníci 4,57 EUR


Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu).

Poplatok za stravu musí byť uhradený do dátumu uvedenom na šeku.

Obed bude poskytnutý len stravníkom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu)

Vyúčtovanie preplatkov

1. Preplatky na stravnom vzniknuté odhláškami zo stravovania sa počas dochádzky žiakov do školy, odpočítajú z výšky stravného na nasledujúci mesiac, na konci školského roka sa prevádzajú na mesiac september.

2. Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do ZŠ, alebo ukončí stravovanie, požiada o vrátenie preplatku za stravné písomnou formou, kde uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť preplatky vrátené. Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke alebo vyzdvihnúť v kancelárii našej jedálne.