Pokyny pre stravníkov

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez stravovacie karty.

Povinnosťou nového stravníka je: vyplniť zápisný lístok ,odovzdať ho v kancelárii ŠJ, zakúpiť si stravovaciu kartu  za 1,34 € a  po vystavení šeku zaplatiť za stravu na určené obdobie. Suma za stravovaciu kartu bude pripísaná k sume stravného na vystavenom šeku. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Povinnosťou minuloročného stravníka je: vyplniť zápisný lístok, odovzdať ho v kancelárii ŠJ do 30.6. pre nasledujúci školský rok  a po vystavení šeku zaplatiť za stravu. Stravovaciu kartu používa z minulého roku  v prípade že nedošlo k jej strate alebo zničeniu.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy: Odovzdaním zápisného lístka je stravník automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.

Povinnosťou stravníka je v prípade neprítomnosti odhlásiť sa:

1. sám cez stravovaciu kartu v boxe umiestnenom v jedálni,

2. osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ na tel. č. 036/7511496

3. online cez stránku www.strava.cz 

Odhlásenia mailom neprijímame !!
 

Každú zmenu v stravovaní (vyhlásenie, prihlásenie, nepravidelné stravovanie, ukončenie stravovania)  je povinné nahlásiť v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho dňa.  

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. 

Nie je možné odhlásenie ráno na daný deň !!!

V prípade neodhlásenia sa bude stravník vedený ako stravujúci sa  a vzniknutý nedoplatok bude musieť uhradiť.  Posledný deň kalendárneho a školského roka sa musia stravníci odhlásiť 48 hod vopred. Prvý deň choroby si je možné  stravu odniesť vo vlastnom obedári, ale školská jedáleň nezodpovedá za kvalitu stravy mimo stravovacích priestorov ŠJ. Na ostatné dni choroby alebo inej neprítomnosti je potrebné sa  zo stravy odhlásiť. 

Z  hygienického hľadiska sa obed do obedára  nenaberá ( stravník dostane obed na tanieri a sám si ho preloží na vyhradenom stole v jedálni).

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásené obedy budú odpočítané v nasledujúcom období pri vydaní ďalšej poštovej poukážky.

Stratu poštovej poukážky alebo stravovacej karty je potrebné nahlásiť v kancelárii ŠJ.              

Ak sa stravník neodhlási zo stravy, nesmie obedovať miesto neho iná osoba bez oznámenia v kancelárii ŠJ.

Odber stravy je možný len na základe stravovacej karty, pri strate alebo znehodnotení si stravník musí kúpiť novú.

Zabudnutie stravovacej karty sa akceptuje 2 až 3x v mesiaci. V prípade opätovného zabudnutia bude stravníkovi vydaná strava až po 14.00 hod.

 

 

Výdaj stravy na stravovaciu kartu cez výdajný terminál.


                                                    Od 11.20 hod do 14.30 hod.

 

            stravníci gymnázia

11,20 hod.-11,50 hod

stravníci ZŠ

12,00 hod.-14,30 hod

       ostatní stravníci

12,00 hod.-14,30 hod

  

Strata karty – túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde bude karta následne zablokovaná pre prípad neoprávneného použitia, pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť novú kartu.

Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred, okrem mesiaca september, kedy budú vydané poštové poukážky na mesiac september aj október spolu . Na ostatné mesiace sa poukážka vydáva vždy okolo 10-ho, na nasledujúci mesiac. 

Poplatok za stravu musí byť uhradený  do dátumu uvedenom na šeku.

Platby za stravné sa uhrádzajú nasledovnými spôsobmi :

  • trvalým príkazom v banke na č.ú. SK31 0200 0000 0016 3465 7551 (v poznámke uvádzať meno žiaka a triedu) – pre ročníky 1.-4. v sume 18,- € mesačne, pre ročníky 5.-9. v sume 20,- € mesačne a pre žiakov gymnázia v sume 22,- € mesačne , pre zamestnancov školských zariadeni v sume 20,- € mesačne, počnúc mesiacom august  a končiac mesiacom máj . Vyúčtovanie preplatkov bude v mesiaci júl .
  • poštovou poukážkou     
  • bankovým prevodom na základe vystavenej poštovej poukážky    

 

Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu)

 

Výška stravného :   

  
Žiaci 1.- 4. ročníka 1,09 EUR
Žiaci 5.- 9. ročníka 1,16 EUR
Gymnázium 1.- 4. ročník 1,26 EUR
Školskí pracovníci  1,26 EUR
Dôchodcovia 2,00 EUR
Cudzí stravníci 3,01 EUR
 

Vyúčtovanie preplatkov

1. Pri platbách cez trvalý príkaz budú preplatky vrátené a zaslané späťna účet stravníka, z ktorého boli uhrádzané platby v priebehu mesiaca júl.

2. Preplatky na stravnom vzniknuté odhláškami zo stravovania sa počas dochádzky žiakov do školy, odpočítajú z výšky stravného na nasledujúci mesiac, na konci školského roka sa prevádzajú na mesiac september.

3. Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do ZŠ, alebo ukončí stravovanie, požiada o vrátenie preplatku za stravné písomnou formou, kde uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť preplatky vrátené. Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke tu  alebo vyzdvihnúť v kancelárii našej jedálne.