POKYNY PRE STRAVNÍKOV

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez stravovacie čipy.

Povinnosťou nového stravníka je: vyplniť zápisný lístok, odovzdať ho v kancelárii ŠJ, zakúpiť si stravovací čip za 5,10 € a po vystavení podkladu k platbe zaplatiť za stravu na určené obdobie. Strava sa platí vždy vopred na nasledujúci mesiac. Suma za stravovací čip bude pripísaná k sume stravného na vystavenom podklade k platbe. Netreba ju uhrádzať v hotovosti.

Povinnosťou minuloročného stravníka je: vyplniť zápisný lístok a odovzdať ho v kancelárii ŠJ do 30.6. pre nasledujúci školský rok a po vystavení podkladu k platbe zaplatiť za stravu.

Stravovací čip používa z minulého roku v prípade že nedošlo k jeho strate alebo zničeniu.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy: Odovzdaním zápisného lístka je stravník automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.

Povinnosťou stravníka je v prípade neprítomnosti odhlásiť sa:

1. sám pomocou stravovacie čipu v boxe umiestnenom v jedálni,

2. osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ na tel. č. 036/7511496

3. online cez stránku www.strava.cz. (Bližšie informácie nájdete tu : www.sjsturovo.sk/odhlasovanie-z-obedov)

Odhlásenia mailom neprijímame !!

Každú zmenu v stravovaní (vyhlásenie, prihlásenie, nepravidelné stravovanie, ukončenie stravovania) je povinné nahlásiť v pracovných dňoch najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho dňa. V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň.

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa.

Nie je možné odhlásenie ráno na daný deň !!!

V prípade neodhlásenia sa bude stravník vedený ako stravujúci sa a vzniknutý nedoplatok bude musieť uhradiť. Posledný deň kalendárneho a školského roka sa musia stravníci odhlásiť 48 hod vopred. Prvý deň choroby si je možné stravu odniesť vo vlastnom obedári, ale školská jedáleň nezodpovedá za kvalitu stravy mimo stravovacích priestorov ŠJ. Na ostatné dni choroby alebo inej neprítomnosti je potrebné sa zo stravy odhlásiť.

Z hygienického hľadiska sa obed do obedára nenaberá ( stravník dostane obed na tanieri a sám si ho preloží na vyhradenom stole v jedálni do vlastných nádob). 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásené obedy budú odpočítané v nasledujúcom období pri vydaní ďalšieho podkladu k platbe.

Ak sa stravník neodhlási zo stravy, nesmie obedovať miesto neho iná osoba bez oznámenia v kancelárii ŠJ.

Odber stravy je možný len na základe stravovacieho čipu, pri strate alebo znehodnotení si stravník musí kúpiť nový.

Zabudnutie stravovacieho čipu sa akceptuje 2 až 3x v mesiaci. V prípade opätovného zabudnutia bude stravníkovi vydaný nový čip.

Čas výdaja stravy je v dobe od : 11.20 hod. -  14.30 hod.

stravníci gymnázia :                       11.20 hod. -  11.50 hod.

stravníci ZŠ :                                   12.00 hod. - 14.30 hod.

Dôchodcovia :                                12.00 hod. - 13.00 hod.

Strata čipu - túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde bude čip následne zablokovaný pre prípad neoprávneného použitia, pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť nový čip.

Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred, okrem mesiaca september, kedy budú vydané poštové poukážky na mesiac september aj október spolu . Na ostatné mesiace sa poukážka vydáva vždy okolo 10-ho, na nasledujúci mesiac.

Poplatok za stravu musí byť uhradený do dátumu uvedenom na podklade k platbe.

Platby za stravné sa uhrádzajú nasledovnými spôsobmi :

Trvalým príkazom v banke na č.ú. SK31 0200 0000 0016 3465 7551 (v poznámke uvádzať meno žiaka a triedu) - pre ročníky 1.-4. v sume 30,- € mesačne, pre ročníky 5.-9. v sume 33,- € mesačne a pre žiakov gymnázia v sume 36,- € mesačne , pre zamestnancov školských zariadení v sume 33,- € mesačne, počnúc mesiacom august a končiac mesiacom máj.

Poštovou poukážkou (iba v odôvodnených prípadoch)

Bankovým prevodom na základe podkladov zaslaných emailom.

Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Výška stravného :

Od 1. mája 2023 majú nárok na dotáciu na obedy všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

Dotácia na obedy sa môže poskytnúť iba ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne alebo elektronicky o príspevok požiada školskú jedáleň .

Pre žiakov ktorí poberajú dotácie na stravu je potrebné uhradiť preddavok na neodhlásené obedy v sume 20,- Eur. Z tohto preddavku sa budú čerpať neodhlásené obedy na základe dochádzky Vášho dieťaťa do školy a z tejto sumy sa odpočíta aj nákup bezkontaktných čipov na stravu. 

Po vyčerpaní preddavku Vás zašleme žiadosť o úhradu ďalšieho preddavku.

Nevyčerpaný preddavok sa presunie do nasledujúceho školského roku. V prípade ukončenia stravovania sa Vášho dieťaťa v našom školskom zariadení Vám bude preddavok na základe žiadosti vrátený na Váš účet.


Výška stravného pre žiakov ktorí nepoberajú dotáciu na obedy a pre neodhlásené obedy : 

Žiaci 1.- 4. ročníka 1,30 EUR 

Žiaci 5.- 9. ročníka 1,50 EUR

Zároveň sa bude v školských jedálňach základných škôl inkasovať čiastočná úhrada režijných nákladov detí, ktorá činí 0,10 € za každý odobratý obed, toto neplatí pre deti, ktoré poberajú dotácie na stravu. 

Výška stravného pre ostatných stravníkov : 

Gymnázium 1.- 4. ročník 1,70 EUR

Školskí pracovníci 2,00 EUR

Dôchodcovia 3,32 EUR

Cudzí stravníci 4,57 EUR


Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu).

Poplatok za stravu musí byť uhradený do dátumu uvedenom na šeku.

Obed bude poskytnutý len stravníkom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ.

Doklad o úhrade je potrebné odovzdať najneskôr do posledného dňa v mesiaci v kancelárii ŠJ alebo vhodiť do schránky umiestnenej na tento účel hneď pri dverách kancelárie.

Číslo účtu k úhrade : SK31 0200 0000 0016 3465 7551 ( uvádzať variabilný symbol, meno žiaka a triedu)

Vyúčtovanie preplatkov

1. Preplatky na stravnom vzniknuté odhláškami zo stravovania sa počas dochádzky žiakov do školy, odpočítajú z výšky stravného na nasledujúci mesiac, na konci školského roka sa prevádzajú na mesiac september.

2. Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do ZŠ, alebo ukončí stravovanie, požiada o vrátenie preplatku za stravné písomnou formou, kde uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť preplatky vrátené. Žiadosť si môžete stiahnuť na našej stránke alebo vyzdvihnúť v kancelárii našej jedálne.