NAŠE OZNAMY


Na základe VZN mesta Štúrova č.6-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa od 1.9.2022 upravuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.