O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.
Predstavuje rokmi overený vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým, ktorý podlieha prísnym pravidlám odporúčaných odborníkmi v oblasti výživy.
Je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.