Podmienky poskytovania dotácie na obedy


Dotácia na obedy sa môže poskytnúť iba ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada školskú jedáleň .

 Štát dotuje stravné u žiakov ZŠ sumou :

  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo obed 
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo obed 

Pre preukázateľné určenie nároku na dotáciu platia tieto pravidlá :

- stravníci sú automaticky prihlásení na nový mesiac

- stravníci sú povinní sa odhlasovať prostredníctvom online aplikácie (prihlasovacie údaje si môžete vyzdvihnúť v kancelárii jedálne) , telefonicky na t.č. 036/7511496 alebo osobne v kancelárii jedálne.

- všetci stravníci sú povinní sa pri výdaji preukázať pridelenou kartou

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné v pracovných dňoch deň vopred, najneskôr do 14.00 hod. na nasledujúci deň !!! V prípade školských prázdnin alebo riaditeľského voľna je možné odhlásenie v posledný vyučovací deň do 14.00 hod. na ďalší vyučovací deň.

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov a legislatívy pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň !!!

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, avšak aj v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu. Na ostatné dni choroby je povinnosť dieťa odhlásiť a nie je možné si túto stravu odnášať.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Neodhlásené obedy budú vyúčtované na základe dochádzky žiakov na konci mesiaca. Na úhradu týchto obedov bude použité finančné prostriedky z konta žiaka. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na konte žiaka bude rodičovi zaslaná požiadavka na preddavok.

Ak bude mať Vaše dieťa nedoplatok na stravnom v počte minimálne 3 obedy, bude mu pozastavené stravovanie do tej doby, kým nebude nedoplatok uhradený.