Všeobecne záväzné nariadenie

Vnútorný prevádzkový poriadok

 

Vnútorný prev.poriadok šk.jedálne

 

Dodatok č. 1 k vnútornému prevádzkovému poriadku   doplnený  o opatrenia v prípade výskytu zvýšenej chorobnosti spôsobenými rôznymi vírusmi,  epidémie chrípky, resp. inej potreby hygienických požiadaviek.


 
 

Smernica č. 4/2019 o uplatňovaní jednotného postupu škôl a školských zariadení