Dotácia na obedy

Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.  Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dotáciách"), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na základe ktorej budú mať od 1. mája 2023 nárok na dotáciu na obedy všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom. 

Dotácia na obedy sa môže poskytnúť iba ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada školskú jedáleň .