STRAVOVANIE PRE DÔCHODCOV

Od apríla 2013 Školská jedáleň Štúrovo na Adyho ul.4, zaviedla službu pre všetkých občanov - dôchodcov mesta Štúrovo, ktorí majú záujem o odoberanie obedov.
Predmetom našej služby je poskytovanie hlavného jedla - obeda dôchodcom, ktorí si ho odnesú v obedári domov. Obed bude poskytovaný podľa schváleného jedálneho lístka na príslušné obdobie a jeho kvalita a hmotnosť zodpovedá prísnym výživovým a hygienickým požiadavkám dospelého stravníka, podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Obed sa vydáva v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. alebo podľa dohody. Jeho cena sa určí aktuálnymi nákladmi na prípravu za príslušný kalendárny rok. Od 1.1.2023 je cena obeda 3,32 €. ( Celková hodnota obeda je 4,57 €, rozdiel vo výške 1,25 € hradí Mesto Štúrovo).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii školskej jedálne.

PRIHLÁSENÍ DÔCHODCOVIA MUSIA ODOBERAŤ MINIMÁLNE 2 OBEDY TÝŽDENNE.

Dôchodcovia musia počítať s tým, že máme obmedzenú kapacitu počtu prijatých stravníkov - dôchodcov, a môže sa stať že nemusia byť prijatí na stravu ihneď, ale až po uvoľnení miesta. 


Az Ady utca 4. szám alatt található iskolai étkezde 2013 áprilisától új szolgáltatást vezetett be minden párkányi nyugdíjas számára.
A szolgáltatás lényege - ebéd biztosítása a nyugdíjasok számára, amit ebédhordóban hazavihetnek. Az ebéd az aktuális étlap szerint lesz biztosítva és minősége valamint mennyisége megfelel a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium 330/2009-es számú rendeletébe foglalt higiéniai és táplákozási előírásoknak.
Az ebédet 12:00 - 13:00-ig adjuk ki, illetve egyéni megegyezés szerint. Az árat az aktuális költségek határozzák meg az adott naptári évben. 2023.01 1-től az ebéd ára 3.32 €. ( Az ebéd teljes értéke 4,57 €, a különbözetet 1,25 € értékben a Párkányi városi hivatal álja).
Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek az iskolai étkezde irodájában.

A BEJELENTKEZETT NYUGDÍJASOKNAK MINIMUM 2 EBÉDET KELL RENDELNIÜK HETENTE.

A nyugdíjasoknak figyelembe kell venniük, hogy korlátozott a kapacitásunk az étkezők ( nyugdíjasok) számára, és előfordulhat, hogy nem tudjuk azonnal befogadni az étkezésre, hanem csak akkor, ha lesz szabad hely.

 

K zápisnému lístku je potrebné doložiť najnovší výmer k dôchodku zo Sociálnej poisťovne.