Oznámenie o výške úhrady za stravu

25.08.2022

Na základe VZN mesta Štúrova č.6-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa od 1.9.2022 upravuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.

Základná škola :

Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník ) 1,21 €

Stravníci 2.stupeň ( 5.-9.ročník ) 1,30 €

Zamestnanci školských zariadení 1,41 €

Stravníci -študenti gymnázia 1,41 €

Dôchodcovia s trvalým pobytom v Štúrove 2,15 €

Cudzí stravníci 3,40 €

Toto VZN mesta Štúrovo nadobúda účinnosť dňom 1.9.2022.