ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

   Adyho ul č. 4
   94301 Štúrovo


Vitajte na stránkach našej školskej jedálne. 

Jedálny lístok 

Prihlásiť alebo odhlásiť obedy online

NAŠE OZNAMY

 

Oznámenie o výške úhrady za stravu od 1.1.2023

Na základe VZN mesta Štúrova č.11/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa od 1.1.2023 upravuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.

Základná škola :

Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník ) 1,30 €

Stravníci 2.stupeň ( 5.-9.ročník ) 1,50 €

Zároveň sa bude v školských jedálňach základných škôl inkasovať čiastočná úhrada režijných nákladov detí, ktorá činí 0,10 € za každý odobratý obed, toto neplatí pre deti, ktoré poberajú dotácie na stravu. 

Stravníci -študenti gymnázia 1,70 €

Zamestnanci školských zariadení 2,00 € 

Dôchodcovia 3,32 EUR

Cudzí stravníci 4,57 EUR