Zásady slušného správania v ŠJ

1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.                                                                                                                       

 

2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.

 

3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.

 

4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.

 

5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.

 

6. Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky. Nehojdá sa na stoličke a nevyskakuje na ňu. Nemanipuluje s elektrickými zástrčkami. 

 

7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.

 

8. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.

 

9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.

 

10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.

 

11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.