Oznámenie o výške úhrady za stravu

31.12.2018 13:34

Na základe VZN mesta Štúrova č.4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni  sa od 1.1.2019  upravuje  príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka  a zamestnanci škôl a školských zariadení vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov.

 

Základná škola :

Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )                                                                      1,09 €

Stravníci 1.stupeň ( 1.-4.ročník )    Hmotná núdza                                           0,00 € 

Stravníci 2.stupeň ( 5.-9.ročník )                                                                       1,16 €

Stravníci 2.stupeň ( 5.-9.ročník )    Hmotná núdza                                                      0,00 €

 

Zamestnanci školských zariadení                                                                 1,26 €

Stravníci –študenti gymnázia                                                                        1,26 €                                                                                                                                                                         

 

Dôchodcovia s trvalým pobytom v Štúrove                                                 2,00 €

Cudzí stravníci                                                                                                 3,01 €                                   

 

Toto VZN mesta Štúrovo nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.