Dôležité zmeny !!!

11.04.2019 13:19

Vážení rodičia

     S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Z tohto dôvodu obdrží v mesiaci máj každý žiak základnej školy záväznú prihlášku, ktorú bude potrebné vyplniť a odovzdať najneskôr do 20.5.2019 a v ktorej bude potrebné uviesť, či máte alebo nemáte záujem, aby sa Vaše dieťa od 1.9.2019 stravovalo v školskej jedálni a bola mu poskytnutá dotácia na stravu.

     Je veľmi dôležité vedieť, že :

  • dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese.
  • dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň !  Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za jedlo, t.j. pre ročníky 1.-4. v sume 1,09 €/obed a pre ročníky 5.-9. v sume 1,16 €/obed. V prípade že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/ zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

Úhradu za neodhlásené, resp. neodobraté obedy je rodič/zákonný zástupca povinný uhradiť vždy do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bola vyúčtovaná.

ŽIADAME PRETO RODIČOV O SERIÓZNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ V PRÍSTUPE K STRAVOVANIU SVOJICH DETÍ A K DISCIPLINOVANOSTI V PRIHLASOVANÍ A ODHLASOVANÍ DETÍ ZO STRAVY.

Na základe Smernice č. 4/2019 o uplatňovaní jednotného postupu škôl a školských zariadení pri čerpaní dotácií na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 bude od 1.5.2019 možné odhlasovanie stravníkov už len 24 hodín vopred, t.j. najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa a nie je možné odhlásiť obed ráno na daný deň. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ZÁROVEŇ OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE OD 1.5.2019 vznikne povinnosť používať stravovacie karty aj žiakom ročníkov 1.-4. Karty budú žiakom vydané automaticky. Poplatok za kartu v hodnote 1,34 € bude pripísaný v poštovom poukaze na mesiac jún.